Statutul Asociatiei Agricole Dacia Libera

STATUTUL
ASOCIATIEI AGRICOLE ”DACIA LIBERA ”

Capitolul I . DISPOZITII GENERALE
1.1.” ASOCIATIA AGRICOLA DACIA LIBERA” denumita in continuare Asociatia este fondata de:
1. Domna Ciurea Mihaela cetatean român, domiciliata in Sat Valea Danului Nr 428 Com.Valea Danului, Jud.Arges identificata cu C.I. seria AS nr.819390 eliberat de SPCLEP Curtea de Arges la data de 11.04.2012, CNP 2640102033087;
2. Domna Stefanescu Victoria-Lucica cetatean roman, domiciliata in Oras Pucioasa Bulevardul Trandafirilor nr.3B, Jud. Dambovita identificata cu C.I. seria DD nr. 670696 eliberat de SPCLEP Pucioiasa la data de 05.09.2013, CNP 2641108513496;
3. Domnul Roman Alexandru cetatean român, domiciliat in Oras Pucioasa str. Mihai Eminescu nr.5 Jud. Dambovita identificat cu C.I. seria DD nr.706173 eliberat de SPCLEP Pucioasa la data de 23.04.2014, CNP 1491130151259;
4. Doamna Barbuia Mariana cetatean român, domiciliata in Mun. Ramnicu Valcea str. Petrisor nr.3 Bl.P5, sc.B , AP.13 , identificata cu C.I. seria VX nr.474084 eliberat de SPCLEP Rm.Valcea la data de 20.06.2012 , CNP 2710416380021 ;
ce au calitatea de membrii fondatori.

1.2. Denumirea Asociatiei este ”ASOCIATIA AGRICOLA DACIA LIBERA ” .

1.3. Sediul Asociatiei va fi situat in imobilul situat in punctul Acasa-Pirvuletu in Sat Valea Danului, Com. Valea Danului Jud. Arges.
Asociatia poate constitui filiale si sucursale, ca structuri teritoriale, in temeiul hotararii Adunarii Generale.

1.4 ”ASOCIATIA AGRICOLA DACIA LIBERA” se constituie pentru o perioada nedeterminata .
1.5. Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial , initial , in valoare de 1.000 lei si rezultat din aportul in bani a membrilor fondatori.
1.6. ,, ASOCIATIA AGRICOLA DACIA LIBERA ” este persoana juridica de drept privat , neguvernamentala si fara scop patrimonial.
1.7. ,, ASOCIATIA AGRICOLA DACIA LIBERA ” poate constitui filiale si sucursale , ca structuri teritoriale , in temeiul Adunarii Generale si in conformitate cu OG 26/2000.
1.8. ,, ASOCIATIA AGRICOLA DACIA LIBERA ” POATE INFIINTA , CA ASOCIAT UNIC , in conformitate cu prevederile legale , societati comerciale proprii , dividendele obtinute in activitatile acestor societati comerciale urmand a fi folosite numai pentru realizarea scopului Asociatiei.
Capitolul II . SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
2.1. Scopul Asociatiei il constituie sprijinirea intereselor proprietarilor de terenuri si a crescatorilor de animale.
2.2. In vederea realizarii scopului potrivit prezentului statut , asociatia are urmatoarele obiective:
a) sprijinirea intereselor proprietarilor de terenuri si a crescatorilor de animale ;
b) obtinerea de preturi mai mici la achizitia de materie prima (seminte , ingrasaminte , concentrate , furaje , medicamente etc.)
c) obtinerea de preturi mai mari la vanzarea produselor agricole ;
d) administrarea eficienta a terenurilor agricole;
e) valorificarea potentialului terenurilor agricole prin comasarea acestora ;
f) maximizarea productivitatii terenurilor agricole si a ramurii zootehnice;
g) simplificarea relatiei producatorilor cu comerciantii si chiar deschiderea de magazine proprii ;
h) sprijinirea proprietarilor inclusiv prin imprumuturi ;
i) indrumarea producatorilor catre industrializarea propriilor produse , astfel ca acestia sa iasa pe piata efectiv cu produsele finite , nu mumai cu materia prima.
2.3. “Asociația Agricolă Dacia Liberă” are ca obiectiv major lupta pentru repatrierea tuturor românilor plecați peste hotare și integrarea lor în noul sistem economic pe care îl va dezvolta prin deschiderea ă 10.000.000.de locuri de muncă pe parcursul a 10 ani .
ASOCIAȚIA VĂ PUTEA :
Să-și creeze un brend propriu și să dezvolte următorul tip de activitati:
– Intermediere și reprezentanță pe baźă de comision ,
– gestionarea producției,alimentare și ne alimentare, industriale etc. serviciilor, comerțului, schimbului de mărfuri de tot felul ( altele decât cele interzise prin lege) , transport , turism și ajutorarea persoanelor marginalizate sau în nevoi , utilizând toate fondurile pentru a îmbunătăți și și reîntregi situația poporului român. Asocia vă avea sedii la nivel Național și internațional cu respectarea legislațiilor în vigoare a țărilor respective. Asociația este non profit iar comisionul de reprezentanță este între 1 și 10 % și el vă fi stabilit de către membrii fondatori ai asociației.

2.4. Schimbarea scopului Asociatiei se va putea face numai de catre Fondatori si numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte, ori daca acesta nu mai poate fi realizat.
Capitolul III. MEMBRII ASOCIATIEI
3.1. Membrii . ,, ASOCIATIA AGRICOLA DACIA LIBERA ” sunt :
a) Membrii fondatori – membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social ;
b) Membrii asociati – membrii care se asociaza ulterior fondarii asociatiei , care contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si care , prin activitatea lor , sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia , beneficiind de drepturile prevazute in prezentul Statut ;
c) Membrii de onoare – persoane fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijina in mod substantial asociatia in realizarea obiectivelor acesteia , contribuind din punct de vedere financiar , moral sau functional la realizarea scopului asociatiei sau personalitati marcante ale vietii stiintifice , sportive , culturale , care s-au remarcat , cu deosebire , in domeniile de interes ale asociatiei si care , prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia .
3.2. (1) Cererea prin care se solicita dobandirea calitatii de membru asociat al ,,ASOCIATIA AGRICOLA DACIA LIBERA ” numita Cerere de adeziune , se adreseaza Consiliului Director , care o valideaza prin votul a cel putin 2/3 sin numarul membrilor Consiliului Director.
(2) Prin semnarea cererii , membrul asociat imputerniceste Asociatia , ca , pentru valorificarea suprafetelor de teren inscrise in Asociatie , sa-l reprezinte in fata tuturor autoritatilor competente , in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor Asociatiei.
(3) Asociatia sau membrii Asociatiei au dreptul de preemtiune la vanzarea terenurilor inscrise in Asociatie.

3.3. Calitatea de Membru de Onoare se acorda de catre Adunarea Generala , prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti , la propunerea Consiliului Director.
3.4. Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in sprijin financiar , material , moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de Asociatie.
3.5. (1) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii :
a) prin incetarea , in conditiile legii , a calitatii de persoana juridica ;
b) prin retragere , in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata , cu urmatoarea exceptie – sa nu produca prejudicii financiare Asociatiei ;
c) prin excludere in cazul incalcarii grave a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale Asociatiei .
(2) In cazul decesului persoanei fizice – membru asociat , drepturile si obligatiile se transmit mostenitorilor.
(3) Excluderea se face de catre Comitetul Director al Asociatiei prin Decizie.
(4) Impotriva deciziei de excludere se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare .Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala. De la data excluderii si pana la solutionarea contestatiei de catre Adunarea Generala calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.
3.6. Membrii care se retrag sau care sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului social al Asociatiei si isi pierd drepturile conferite de calitatea de membru.
3.7. Pierderea calitatii de membru se constata de Consiliul Director si se ratifica in prima Adunare Generala.

3.8. Membrii fondatori si membrii asociati au urmatoarele drepturi :
a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale;
b) sa aleaga si fie alesi in Consiliul Director;
c) sa beneficieze de subventii , alocatii , prime si alte stimulente din partea statului;
d) sa beneficieze de programele initiate si derulate de Asociatie ;
e) sa beneficieze de serviciile Asociatiei si de consultanta ;
f) sa paca propuneri pentru indeplinirea scopului si obiectivelor Asociatiei;
g) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati stiintifice , culturale si sportive in domeniile de interes ale Asociatiei;
h) sa fie informati asupra deciziilor adoptate de Adunarea Generala sau Consiliul Director;
i) alte drepturi prevazute in Regulamentul Asociatiei;
j) sa conteste , in conditiile Statutului si ale legilor in vigoare , deciziile organelor Asociatiei.
3.9. Membrii de onoare ai Asociatiei beneficiaza de drepturile prevazute la punctul 3.8 lit.c)-h) din prezentul Statut.
3.10. Obligatiile membrilor Asociatiei sunt urmatoarele:
a) sa respecte Statutul , Regulamentul si Hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar , material , moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de catre Asociatie ;
c) sa-si indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat ;
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentul adoptat de Asociatie;
e) sa participe la toate sedintele si actiunile la care sunt convocati de catre Consiliul Director.
Capitolul IV . RESURSELE PATRIMONIALE. VENITURI SI CHELTUIELI.
4.1. Patrimoniul initial al Asociatiei este de 1.000 lei si este alcatuit din aportul in bani al membrilor fondatori. Patrimoniu initial se completeaza cu alte venituri conform art.4.6.
4.2. Incasarile realizate de Asociatie raman la dispozitia sa. Destinatia folosirii acestora se va aproba de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director , prin executia bugetara , conform legislatiei.
4.3. Plata cotizatiei se face anual, direct sau prin ordin de plata, in acest din urma caz fiecare membru fiind obligat sa transmita Asociatiei dovada platii. Suma platita cu titlul de cotizatie anuala nu presupune nici un contraserviciu din partea asociatiei, iar obligatia platii cotizatiei este valabila pe toata perioada in care persoana respectiva face parte din Asociatie.
4.4. Gestionarea patrimoniului Asociatiei se va face cu respectarea prevederilor legale, adaptate in mod corespunzator statutului.
4.5. Fondurile proprii ale Asociatiei pot fi atat in lei cat si in valuta. Asociatia poate detine active mobile si imobile in tara si in strainatate.
4.6. Sursele de finantare a Asociatiei sunt :
a) cotizatia anuala a membrilor in cuantum de …..lei
b) taxa de inscriere in Asociatie in valoare de ……lei
c) donatii, sponsorizari, legate testamentare
d) subventii acordate de diferite institutii publice sau private nationale sau internationale
e) finantari din partea organizatiilor nonguvernamentale nationale si internationale
f) venituri realizate din activitati economice directe
g) resurse obtinute de la bugetul de stat si /sau de la bugetele locale
h) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile
i) accesari de fonduri nerambursabile interne si externe
j) orice alte surse de finantare legale.
4.7. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice daca au stransa legatura cu scopul principal.
4.8. (1) Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt :
a) procurari de materiale necesare desfasurarii activitatilor menite a duce la indeplinirea scopului si obiectivelor propuse (logistica , birotica , comunicare ,etc.) .
b) cheltuieli cu salariile
c) cheltuieli cu utilitatile
d) cheltuieli de functionare
e) chirii , dobanzi , taxe , comisioane bancare , programe informatice , etc,
f) alte cheltuieli in conditiile legii
(2) Cheltuielile se efectueaza in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si se dispun de catre Consiliul Director .
4.9. Exercitiul bugetar al Asociatiei incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.
Capitolul V. CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI
5.1. ADUNAREA GENERALA
5.1.1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Asociatiei si se compune din totalitatea asociatilor. Calitatea de asociat dă dreptul la un număr de voturi, în functie aportul in natura ( teren, animale, utilaje, spatii, etc) sau de aportul in bani. Cota unui vot se va stabili prin Regulamentul Asociatiei aprobat de Adunarea Generala.
5.1.2. Adunarea Generala a asociatilor se intruneste in sesiune ordinara o data pe an sau de cate ori este nevoie in sesiune extraordinara.
5.1.3. (1) Convocarea Adunarii Generale a asociatilor , in sesiune ordinara si extraordinara , se face de catre Consiliul Director sau la cererea a cel putin o treime din numarul asociatilor care compun Adunarea Generala , cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de data intrunirii.
(2) Cu ocazia convocarii se comunica data , ora si locul desfasurarii Adunarii Generale , ordinea de zi cu precizarea problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor.
(3) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri de modificare a Statutului Asociatiei , convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor sau se va pune la dispozitie , celor interesati , la sediul Asociatiei.
5.1.4. (1) Adunarea Generala este statutar constituita daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul total al asociatilor.
(2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de asociati , se va face o noua convocare pentru o data situata la 15(cincisprezece) zile de la data stabilita in prima convocare , cand Adunarea Generala se va considera legal constituita cu orice numar de asociati prezenti.
5.1.5. Hotararile Adunarii Generale luate cu respectarea legii si a Statutului sunt obligatorii pentru toti asociatii, chiar daca nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.

5.1.6. (1) Adunarea Generala a asociatilor este condusa de Presedinte , de Vicepresedinte sau , in lipsa acestora de catre un alt membru al Consiliului Director.
(2) Hotararile Adunarii Generale a asociatilor se iau prin vot deschis , cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul celor prezenti , cu exceptia celor care prevad modificari ale Statutului , divizarea , fuziunea sau dizolvarea , pentru care se cere o majoritate plus unul din numarul membrilor cu drept de vot al Asociatiei.
(3) Asociatul care , intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale , este interesat personal sau prin sotul sau , ascendentii sau descendentii sai , nu va putea lua parte la vot in problema respectiva.
(4) Lucrarile Adunarii Generale se consemneaza intr-un proces-verbal care va fi semnat de Consiliul Director al Asociatiei.
(5) Hotararile Adunarii Generale pot fi atacate in justitie de oricare din asociatii care nu au participat la respectiva Adunare Generala unde a fost adoptata hotararea , sau au participat si au votat impotriva, vot consemnat in procesul-verbal. Termenul pentru atacarea hotararii in instanta este de 15(cincisprezece) zile de la data cand a luat la cunostinta despre respectiva hotarare.
(6) Cererea de anulare a Hotararii Adunarii Generale se solutioneaza de catre Judecatoria din circumscriptia in carea Asociatia isi are sediul.
(7) Pentru alegerea persoanelor din organele de conducere votul va fi secret .
5.1.7. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a) dezbate si aproba raportul de activitate al Consiliului Director al Asociatiei si bugetul de venituri si cheltuieli ;
b) aproba strategia , obiectivele generale si programul de investitii ale Asociatiei pe perioada pana la urmatoarea sesiune a Adunarii Generale sau pe perioade mai lungi;
c) alege si revoca membrii Consiliului Director;
d) alege Presedintele si Vicepresedintele ;
e) alege si revoca Cenzorul ;
f) hotaraste cu privire la infiintarea de filiale si sucursale ;
g) hotaraste modificarea Actului Constitutiv sau a Statutului;
h) hotaraste cu privire la fuziunea , divizarea , dizolvarea sau lichidarea Asociatiei;
i) aproba insemnele Asociatiei ;
k) descarca de gestiune Consiliul Director dupa aprobarea raportului de activitate.
5.2. CONSILIUL DIRECTOR
5.2.1. (1) In intervalul dintre Adunarile Generale, conducerea activitatii Asociatiei este asigurata de catre Consiliul Director ca organ colectiv de administrare.
(2) Consiliul Director se compune din 3 (trei) persoane , Presedinte , Vicepresedinte si un membru, alesi pentru o perioada de 4 (patru) ani . Componenta numerica a Consiliului Director poate fi facuta de Adunarea Generala.
5.2.2. Activitatea Consiliului Director este coordonata de Presedintele Asociatiei care este in acelasi timp si Presedintele Consiliului Director.
5.2.3. Consiliul Director este responsabil de administrarea generala a Asociatiei, realizarea scopului si obiectului de activitate al acesteia.
5.2.4. Consiliul Director are urmatoarele atributii :
a) Asigura conducerea Asociatiei in intervalul dintre Adunarile Generale si urmareste ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
b) Administreaza si gestioneaza activ patrimoniul Asociatiei si ia decizii in vederea gospodaririi fondurilor;
c) Stabileste modul de colaborare cu alte organizatii neguvernamentale , cu autoritatile centrale si locale pentru realizarea obiectivelor Asociatiei;
d) Asigura realizarea drepturilor si urmareste respectarea obligatiilor de catre membrii asociati;
e) Supune anual Adunarii Generale raportul privind activitatea Asociatiei precum si bilantul contabil , precum si proiectul de program si de buget pentru anul urmator;
f) Aproba organigrama , structura de functionare ,indatoririle si responsabilitatile personalului angajat al Asociatiei ;
g) Aproba Regulamentul de organizare si functionare
h) Decide primirea si excluderea de membrii – asociati sau membrii-sustinatori;
i) Propune Adunarii Generale acordarea calitatii de Membru de Onoare;
j) Desemneaza si revoca sefii de filiale , cu acordul Presedintelui;
k) Hotaraste cu privire la schimbarea sediului Asociatiei;
l) Imputerniceste , in caz de nevoie si in conditiile legii , una sau mai multe persoane pentru a indeplini anumite atributii cu caracter special in numele si in favoarea Asociatiei;
m) Indeplineste orice alte atributii prevazute prin Statut sau stabilite de Adunarea Generala;
n) Solutioneaza toate situatiile de conflict prin Decizii in folosul Asociatiei;
o) Decide asupra prestatiilor membrilor asociati;
p) Decide cu privire la modificarea patrimoniului.

5.2.5. Consiliul Director se intruneste la sediul Asociatiei in sedinte lunare sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea Presedintelui.
5.2.6. Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinii dezi stabilite pe baza proiectului comunicat de Presedinte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.
5.2.7. Consiliul Director adopta Decizii prin vot deschis. Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor Consiliului Director, iar deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti.
5.2.8. Consiliul Director poate aproba delegarea diferitelor competente de reprezentare a Asociatiei prin Decizie.
5.2.9 Prevederile art.5.1.6. a lin. (3) se aplica corespunzator si membrilor Consiliului Director.
5.3. PRESEDINTELE
5.3.1. Presedintele Asociatiei este ales de Adunarea Generala pe o perioada de 4 (patru) ani si este in acelasi timp si Presedintele Consiliului Director.
5.3.2. Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii :
a) Conduce lucrarile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
b) prezinta Adunarii Generale rapoartele si informarile Consiliului Director;
c) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii si in fata instantelor de judecata;
d) coordoneaza activitatile curente ale Asociatiei ;
e) poate delega o parte din atributiile sale , temporar sau permanent , Vicepresedintelui sau unui alt membru al Consiliului Director;
f) stabileste sarcini pentru Vicepresedinte si asociati si controleaza modul in care acestea sunt realizate;
g) aproba proceduri de lucru , componenta unor Comisii speciale de lucru, si alte regulamente privind indeplinirea unei sarcini stabilite de Consiliul Director;
h) convoaca si prezideaza Adunarea Generala a asociatilor si Consiliul Director si propune ordinea de zi ;
i) angajeaza patrimoniul Asociatiei in limita competentelor stabilite de Consiliul Director ;
j) organizează acțiuni concrete pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociației;
k) acționează pentru atragerea de noi membri;
l) are drept de veto în cazul desemnării șefilor de filiale, a primirii și a excluderii membrilor;
m) îndeplinește alte sarcini stabilite de Adunarea Generală și Consiliul Director;
o) angajează personalul din executivul Asociației, respectând organigrama și numărul de posturi aprobat, stabilind îndatoririle și responsabilitățile personalului.
5.3.3. În situația în care acesta absentează sau se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, președintele este înlocuit de către vicepreședinte.
5.4. VICEPREȘEDINTELE
5.4.1. Vicepreședintele Asociației este și vicepreședintele Consiliului Director. Vicepreședintele este ales de către Adunarea Generală și îndeplinește sarcinile fixate de către Președinte și de către Consiliul Director.
Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al Președintelui în cazul în care acesta lipsește sau se află în incapacitate de a-și exercita atribuțiile.

5.5 CENZORUL
5.5.1. (1) Cenzorul este numit de către Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului în cazul în care nu este revocat expres.
(2) Cenzorul va realiza controlul financiar intern prin exercitarea următoarelor atribuții:
a) verifica modul fiscal in care este administrat patrimoniul Asociatiei ;
b) intocmeste rapoartele financiare si le prezinta Adunarii Generale ;
c) participa la sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala pentru Cenzor;
e) controleaza exactitatea documentelor privind fondurile Asociatiei , bilantul , contul , inventarul , etc.
(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi si CENZOR.
(4) Cenzorul trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil autorizat.
Capitolul VI. Dizolvarea si lichidarea asociatiei
6.1. Asociatia se va dizolva :
(1) a) in situatia imposibilitatii constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director in conformitate cu Statutul Asociatiei , daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care , potrivit Statutului Asociatiei aceste organisme trebuiau constituite ;
b) reducerea numarului de asociati sub limita admisa de lege, daca acesta nu se completeaza timp de 3 (trei) luni ;
c) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost infiintata , daca in termen de trei luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop. Orice persoana interesata poate solicita judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei ca prin hotarare judecatoreasca sa constate dizolvare;
d) scopul sau activitatea Asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
e) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
f) Asociatia urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
g) Asociatia a devenit insolvabila;
k) Asociatia nu mai detine autorizatiile necesare potrivit legii.
(2) Prin Hotararea Adunarii Generale – in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare , procesul-verbal in forma autentica se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul –pentru radiere din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
6.2. (1) In cazul dizolvarii Asociatiei , lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea Generala , dupa caz.
(2) Odata cu numirea lichidatorilor , mandatul Consiliului Director inceteaza.
(3) Lichidatorii , la intrarea in functie , efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului Asociatiei.
(4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice acte ale Asociatiei si sa tina un Registru cu toate operatiunile lichidarii , in ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
6.3. (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a plati creditorii , iar daca numerarul nu este suficient , de a transforma si restul activului in bani , procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.
6.4. (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise numai catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop asemanator , in urma unei proceduri de licitatie publica,
6.5. Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de sase luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.
6.6. Dupa incheierea lichidării
, lichidatorii sunt obligati in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.
6.7. Daca in termen de 30 de zile de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept sumele ramase dupa lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati de gestiune.
6.8. (1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fondatiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor , prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate .

Capitolul VII. DISPOZITII FINALE
7.1. Asociatia are ștampila si insemne proprii in conditiile legii.
7.2. Prevederile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile legii.
7.3. Prezentul Statut contine un numar de 11 file, a fost redactat intr-un numar de 7 exemplare originale si este insusit si aprobat prin semnatura de catre toti membrii asociati.
SEMNATURILE FONDATORILOR :
Ciurea Mihaela
Roman Alexandru
Stefanescu Victoria-Lucica
Barbuia Mariana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Show Buttons
Hide Buttons